ຮູບເວັບຂໍອະນຸຍາດ

   856 021 412011
   856 021 453865


  856 2093820604

ມື້ນີ້ມື້ນີ້456
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້781
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້2099
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້12086
ທັງໝົດທັງໝົດ548322
 • 10
 • 07
 • 01
 • 04
 • 03
 • 13
 • 15
 • 14
 • 08
 • 19
 • 18
 • 05
 • 06

ແຈ້ງການ ການເກັບຄ່າທຳນຽມອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຄ່າບໍລິການກ່ຽວກັບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 2053/ຫອຄ, ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2022.

ແຈ້ງການ ປົດເອກະສານກ່ຽວກັບໃບຢັ້ງຢືນການລົງທະບຽນປະກັນສັງຄົມຂອງຫົວໜ້າ, ພະນັກງານສາຂາ, ຫົວໜ້າ ແລະ ພະນັກງານຮ້ານຈຳໜ່າຍແຕ່ລະຄົນອອກຈາກລາຍການເອກະສານປະກອບໃນການສ້າງຕັ້ງສາຂາ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຮ້ານຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າຂອງວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0487/ຫອຄ, ລົງວັນທີ 15 ມີນາ2022

ແຈ້ງການໃຫ້ນຳໃຊ້ລະບົບໂປຣແກຣມຕິດຕາມເວລາການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 0202/ກທຄວ.ອຄ ລົງວັນທີ 25ກຸມພາ2020.

ແຈ້ງການ ຂັ້ນຕອນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ 0115/ຫອຄ.ກທຄວ ລົງວັນທີ 29ມັງກອນ 2020

ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການ ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ.(03/ນຍ)

ການລະບຸເນື້ອໃນໝາຍເຫດໃສ່ດ້ານຫລັງໃບທະບຽນທະບຽນວິສາຫະກິດ(1555/ກທຄວ.ອຄ)

ລົບ​ລາງ​ແຈງ​ການ ​ເລກທີ 1964/ຫອຄ, ລົງ​ວັນ​ທີ 28 ສິງຫາ 2017, ເລື່ອງ: ໂຈະຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບ ການຮັບຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນກິດຈະການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາຕ່າງໆ ສະບັບເລກທີ 1810/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 26 ສິງຫາ 2019

ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານ ໃນກຳດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 02/ນຍ ລົງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018

ແຈ້ງການ ການຄວັດຕາປະທັບແບບສະໝັກໃຈ ຫຼື ແບບບໍ່ບັງຄັບ(1412/ຫອຄ.ກທຄວ)

ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບທິດຊິ້ນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳສັງເລກທີ 02/ນຍ,ລົງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018

ດຳລັດ ການຮັບຮອງເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສຳປະທານ ຂອງ ສປປລາວ(03/ນຍ)

ຂໍ້ຕົກລົງ ຮັບຮອງກິດຈະການ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ຕ້ອງອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ(0044/ອຄ.ກທຄວ).

ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການອອກອະນຸຍາດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນກິດຈະການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ(0045/ອຄ.ກທຄວ)

ແຈ້ງການໂຈະການອອກອະນຸຍາດດຳເນີນກິດດຳເນີນທຸລະກິດຈາກພາກສ່ວນ ຫລື ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ(0927/ກທຄວ.ອຄ).

ແຈ້ງການ ກິດຈະການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ບໍ່ຈຳເປັນຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ(1051/ຫອຄ.ຫທຄວ)

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຕາປະທັບວິສາຫະກິດ(322/ລບ) 

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜະລິດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ(1784/ປກສ)

ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ(ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 1206/ຮສສ ລົງວັນທີ 23 ເມສາ 2019

ການອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ TIN ສະບັບເລກທີ 0489/ຫກງ, ລົງວັນທີ 05 ມີນາ 2019

ການຮັບເອກະສານຄຳຮ້ອງປ່ຽນແປງເນື້ອທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃນໄລຍາຜ່ານມາ ສະບັບເລກທີ 0282/ກທຄວ.ອຄ, ລົງວັນທີ 07 ມີນາ 2019

ລົບລ້າງການນຳໃຊ້ແບບຟອມໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ ຫຼື ສາຂາ ວິສາຫະກິດ ການແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສຫະກິດ ໃນກິດຈະການບໍລິການ ຂອງຂະແໜງທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 1596/ກທຄວ.ອຄ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ2018

ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຂໍໃບອະນຸຍາດດຳເນີທຸລະກິດດ້ານ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ສະບັບເລກທີ674/ກອຫ.ຄຮ, ລົງວັນທີ 15 ມີຖຸນາ 2018

ໜັງສືແຈ້ງຕອບ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັງເລກທີ 02/ນຍ ສະບັບເລກທີ 4201/ຄກຖ, ລົງວັນທີ 18 ສິງຫາ 2018

ການສ້ອມແປງຄອມພີວເຕີ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 1179/ກທຄວ, ລົງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2017

 

 

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ກົມສວຍສາອາກອນ

ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນສປປ ລາວ


ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດປັບປຸງໃໝ່