ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານຂອງກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຕັ້ງຢູ່ຕຶກ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ຖະໝົນ : ໂພນໄຊ,
ບ້ານ ໂພນໄຊ
ເມືອງ : ໄຊເສດຖາ , ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ: 021: 412011, ແຟກ: 021 453865
ເວບໄຊ: www.erm.gov.la