ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ບໍລິການຮັບແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ສໍາລັບຜູ້ລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ມີບ່ອນຮັບແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຜ່ານປະຕູດຽວຢູ່ 3 ຂັ້ນຄື:

1.ຂັ້ນສູນກາງ:
   - ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
   - ໂທລະສັບ: ( 856-21) 412011,ແຟກ:( 856-21) 453865
Œ   - ເວບໄຊ້:  www.ned.moic.gov.la

2. ຂັ້ນແຂວງ:
   - ຂະແໜງທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ

3. ຂັ້ນເມືອງ:
   -ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

 ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງກະກຽມປະກອບເອກະສານແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ມີ

  1. ເອກະສານ ຄຳຮ້ອງແຈ້ງ ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ
  2. ບັດປະຈໍາຕົວຫລືປື້ມສໍາມະໂນຄົວ ( ກໍລະນີຜູ້ຖືຮຸ້ນເປັນຄົນລາວ )
  3. ພັດສະປອດ ພ້ອມຊີວະປະຫວັດຂອງຜູ້ລົງທຶນຫລືຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ກໍລະນີຜູ້ຖືຮຸ້ນເປັນຕ່າງປະເທດ)
  4. ໃບມອບສັນທະ ຫຼື ໃບມອບສິດຂອງຜູ້ທີຖືກມອບໝາຍໃຫ້ແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດບໍ່ໄດ້ມາພົວພັນດ້ວຍຕົວເອງ
  5. ຮູບສີ ຂະໜາດ ( 3X 4) ຖ່າຍບໍ່ເກີນສາມເດືອນ ຂອງຜູ້ທີ່ຈະອອກຊື່ໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
     (ລາຍລະອຽດຂອງເອກະສານຕ້ອງປະກອບແມ່ນຕາມແບບຟອມຂອງແຕ່ລະຮູບການ)