I ກົດໜາຍ

01 ລັດຖະ​ບັນ​ຍັດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນປະ​ເທດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການປະກາດ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ ເລກ​ທີ 029/ປ​ປ​ທ, ລົງ​ວັນ​ທີ 10 ກຸມພາ2023

II ລະບຽບການ

01 ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 2406/ອຄ ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2023

02 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 2405/ອຄ, ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2023

03 ແຈ້ງການ ການນຳໃຊ້ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ແບບພິມໃໝ່ ກ່ຽວກັບວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 0151/ກທວ ລົງວັນທີ 08 ເມສາ2024

04 ລັດຖະ​ບັນ​ຍັດ​ຂອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ວ່າດ້ວຍ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ ແລະ ຄ່າ​ບໍ​ລິການ ເລກ​ທີ 002/ປ​ປ​ທ ລົງ​ວັນ​ທີ 17 ​ມີ​ຖຸນາ2021

05 ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການ ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 21/01/2020.

06 ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ2020

07 ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ(ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 1206/ຮສສ ລົງວັນທີ 23 ເມສາ 2019

08 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສຳປະທານ ຂອງ ສປປລາວ  ເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 10/01/2019

09ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຂໍໃບອະນຸຍາດດຳເນີທຸລະກິດດ້ານ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ສະບັບເລກທີ674/ກອຫ.ຄຮ, ລົງວັນທີ 15 ມີຖຸນາ 2018

10 ຍົກເລີກເງື່ອນໄຂ ການກຳນົດທືນຈົດທະບຽນຕ່ຳສຸດ ສຳຫຼັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 2770/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 17/11/2017

11 ກວດກາຄືນສຳເນົາເອກະສານຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ກົມໄດ້ສົ່ງໃຫ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເລກທີ 1671/ກທຄວ, 14/11/2017

12 ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດມີເງືອນໄຂສຳຫຼັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ ງ 02 - 2015 ) ເລກທີ 1327/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2015

13 ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ຄ 02-2015)  ເລກທີ 1328/ອຄ.ທຄວ ລົງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2015

14 ແຈ້ງການ ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງນັກລົງທຶນຈາກ ສປປ ເກົາຫລີ1247/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 16/07/2014

15 ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນທຸລະກິດທີ່ປຶກສາດ້ານຕ່າງໆ ເລກທີ 1199/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 04/07/2014

16 ທຶນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວັກສອງ ມາດຕາ 17 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເລກທີ 1129/ທຄວ.ອຄ, ລົງວັນທີ 21/10/2013

17 ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດເກືອດຫ້າມ ເລກທີ 1592/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 26/08/2013

18 ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ທຳມາຄ້າຂາຍຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 0288/ອຄ, ລົງວັນທີ 08/02/2012

19 ແຈ້ງການໃຫ້ວິສາກິດທີ່ປຶກສາດ້ານຕ່າງໆມາຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຄືນໃໝ່ ເລກທີ1350/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 01 ສິງຫາ 2014