ກົດໜາຍ

ລັດຖະ​ບັນ​ຍັດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນປະ​ເທດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການປະກາດ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ ເລກ​ທີ 029/ປ​ປ​ທ, ລົງ​ວັນ​ທີ 10 ກຸມພາ2023

ລັດຖະ​ບັນ​ຍັດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນປະ​ເທດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ ເລກ​ທີ 065/ປ​ປ​ທ, ລົງ​ວັນ​ທີ 28 ມັງ​ກອນ2014.

ລັດຖະ​ບັນ​ຍັດ​ຂອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ວ່າດ້ວຍ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ ແລະ ຄ່າ​ບໍ​ລິການ ເລກ​ທີ 002/ປ​ປ​ທ ລົງ​ວັນ​ທີ 17 ​ມີ​ຖຸນາ2021

ນິຕິກຳ

ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການ ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 21/01/2020.

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສຳປະທານ ຂອງ ສປປລາວ  ເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 10/01/2019

ຍົກເລີກເງື່ອນໄຂ ການກຳນົດທືນຈົດທະບຽນຕ່ຳສຸດ ສຳຫຼັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 2770/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 17/11/2017

ກວດກາຄືນສຳເນົາເອກະສານຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ກົມໄດ້ສົ່ງໃຫ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເລກທີ 1671/ກທຄວ, 14/11/2017

ການບັນຈຸທຸລະກິດຂອງຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເຂົ້າໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ເລກທີ 1584/ຫອຄ, ລົງວັນທີ 05/07/2016

ການກວດກາຕິດຕາມ ການມີຕົວຕົນຂອງວິສາຫະກິດ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ2121/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 14/10/2015

ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດມີເງືອນໄຂສຳຫຼັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ ງ 02 - 2015 ) ເລກທີ 1327/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2015

ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ຄ 02-2015)  ເລກທີ 1328/ອຄ.ທຄວ ລົງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2015

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຊື່ວິສາຫະກິດ ແລະ ເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ ເລກທີ 2038/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 28/10/2014)

ທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 2037/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 28/10/2014

ການບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງສາຂາຂອງວິສາຫະກິດນິຕິບຸກຄົນຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 1641/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 11/09/2014

ແຈ້ງການ ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງນັກລົງທຶນຈາກ ສປປ ເກົາຫລີ1247/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 16/07/2014

ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນທຸລະກິດທີ່ປຶກສາດ້ານຕ່າງໆ ເລກທີ 1199/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 04/07/2014

ທຶນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວັກສອງ ມາດຕາ 17 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເລກທີ 1129/ທຄວ.ອຄ, ລົງວັນທີ 21/10/2013

ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດເກືອດຫ້າມ ເລກທີ 1592/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 26/08/2013

ອັດແຈ້ງການ ປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາສ່ວນທຶນ ທີ່ເປີດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດປະກອບທຶນ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດນຳເຂົ້າ ເພື່ອຂາຍຍົກ ຢູ່ສປປ ລາວ ເລກທີ1489/ອຄ.ສລທ, ລົງວັນທີ 20/07/2012

ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ທຳມາຄ້າຂາຍຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 0288/ອຄ, ລົງວັນທີ 08/02/2012

ການໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ແລະ ການຖອນ ເລກທີ 1720/ອຄ.ຄພນ, ລົງວັນທີ 09/09/2011)

ແຈ້ງການໃຫ້ວິສາກິດທີ່ປຶກສາດ້ານຕ່າງໆມາຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຄືນໃໝ່ ເລກທີ1350/ອຄ.ທຄວ)

ດຳລັດວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ ເລກທີ 136/ນຍ, ລົງວັນທີ 05/03/2010