ບໍລິສັດ ຄິວທີຊີ-ປານໂກ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ເຄພີທີ ເອເຊຍ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ລາວວຽງຈັນ ເປັນເມີງການລົງທຶນພັດທະນາກະສິກຳ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ຊີເນັກ(ລາວ) ຈຳກັດ

ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງີນ

ບໍລິສັດ ກິບຟາຣີນ ສະກາຍລາຍ ຢູນີຕີ້(ລາວ) ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ກິໂລສະກາ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ບໍລິສັດ ຊ້າງ-ເອ ພີແອນເຄ ທົວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ບໍລິສັດ ທຣານສ ອິນໂຟເທັກ (ລາວ) ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ບານຢານລາວ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ພີວີອີພີ-ແມ່ຂອງ(ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ບໍລິສັດ ຟ້າຄາມທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ລາວ ຄວາຍຊືນ ທີ່ປຶກສາ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ລາວ ມີເດຍ ອິນເຕີເນເຊັນແນວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ບໍລິສັດ ອິນເຕີ ທີ່ປຶກສາ ແລະ ບໍລິການກອດສວບ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ເຕີດເວັບລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ບໍລິສັດ ເທັກໂນໂລຍີ່ 99 ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມໄອ ລາວ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງືມ 3 ຈຳກັດ

ໂຮງງານນ້ຳດືມບໍລິສຸດ ສາຍພູຫລວງ ສ່ວນບຸກຄົນ

ໂຮງງານຜ້າບັ້ງ ການາງໝໍວຽງທອງ