ຮູບເວັບຂໍອະນຸຍາດ

ແຈ້ງການຂອງວິສາຫະກິດ

 • ແຈ້ງການຫຼຸດທຶນຈົດທະບຽນ
 • ແຈ້ງການຄວບວິສາຫະກິດ
 • ແຈ້ງການແຍກວິສາຫະກິດ
 • ແຈ້ງການດຳເນີນການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊຳລະສະສາງ
 • ແຈ້ງການສິ້ນສຸດການແບ່ງປັນຊັບສິນ ແລະ ຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນ

  + 856 021 412011
  + 856 021 453865


 + 856 2055616270

 + 856 2058589001

           + 856 2054566669

ມື້ນີ້ມື້ນີ້595
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້664
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້4365
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້13197
ທັງໝົດທັງໝົດ602046
 • 10
 • 07
 • 04
 • 03
 • 13
 • 15
 • 08
 • 18
 • 05
 • 06

 ຮູບກອງປະຊຸມຊາວໜຸ່ມກົມທະບຽນວິສາຫະກິດ 04

ຮູບກອງປະຊຸມຊາວໜຸ່ມກົມທະບຽນວິສາຫະກິດ 02

ຮູບກອງປະຊຸມຊາວໜຸ່ມກົມທະບຽນວິສາຫະກິດ 18

ຮູບກອງປະຊຸມຊາວໜຸ່ມກົມທະບຽນວິສາຫະກິດ 13

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ກົມສວຍສາອາກອນ

ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນສປປ ລາວ


ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດປັບປຸງໃໝ່