ຄ່າທໍານຽມບໍລິການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທັງໝົດ:

  ກີບ
ບໍລິສັດຈໍາກັດຜູ້ດຽວ 80,000
ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ 40,000
ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນສາມັນ 100,000
ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນຈໍາກັດ 100,000
ວິສາຫະກິດປະສົມ 100,000
ບໍລິສັດມະຫາຊົນ 100,000
ວິສາຫະກິດຂອງລັດ 100,000
ບໍລິສັດຈໍາກັດ 100,000

 

ຄ່າທໍານຽມທຶນຈົດທະບຽນຂອງວິສາຫະກິດຕາມລັດຖະບັນຍັດ 002/ປປທ,ລົງວັນທີ 17/ມິຖຸນາ/2021:

ທຶນຈົດທະບຽນຂອງວິສາຫະກິດ ກີບ
ແຕ່ 1,000,000 ກີບ ລົງມາ  0
ຫລາຍກວ່າ 1,000,000 ກີບ - 10,000,000 ກີບ  20,000
ຫລາຍກວ່າ 10,000,000 - 20,000,000 ກີບ  50,000
ຫລາຍກວ່າ 20,000,000 - 50,000,000 ກີບ  100,000
ຫລາຍກວ່າ 50,000,000 - 100,000,000 ກີບ  300,000
ຫລາຍກວ່າ 100,000,000 ກີບ - 400,000,000 ກີບ  500,000
ຫລາຍກວ່າ 400,000,000 ກີບ - 1,000,000,000 ກີບ  1,000,000
ຫລາຍກວ່າ 1,000,000,000 ກີບ -10,000,000,000 ກີບ  2,600,000
ຫລາຍກວ່າ 10,000,000,000 ກີບ -20,000,000,000 ກີບ  4,000,000
ຫລາຍກວ່າ 20,000,000,000 ກີບ  6,000,000


ລາຍລະອຽດມີຢູ່ໃນ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ສະບັບເລກທີ 002/ປປທ, ລົງວັນທີ 17ມີຖຸນາ 2021.