WhatsApp Image 2021 01 13 at 11.06.351

   856 021 412011
   856 021 453865


  856 2093820604

ມື້ນີ້ມື້ນີ້248
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້235
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້696
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້1442
ທັງໝົດທັງໝົດ346294
 • 10
 • 07
 • 01
 • 04
 • 03
 • 13
 • 15
 • 14
 • 08
 • 19
 • 18
 • 05
 • 06

ໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2022 ກົມທະບຽນ  ແລະ  ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ,ຕາງໜ້າໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວົງປະດິດ ວົງສະຫວາດ ຮອງຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ  ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ພ້ອມດ້ວຍກອງເລຂາ ສັງລວມປະເພດບັນຊີກິດຈະການທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊ່ຽວຊານປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸ ຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ, ໄດ້ລົງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ,  ເຊິ່ງມີ ຫົວໜ້າກົມຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ວິຊາການທີ່ຕິດພັນເຂົ້າຮ່ວມ, ຈຸດປະສົງໃນການລົງເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້ມີ 3ຈຸດປະສົງຄື:1.) ລົງເລິກປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສັ້ນກະທັດຮັດ, ຕັດຂັ້ນຕອນ,ຂັ້ນຂອດ ແລະ ເອກະສານທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນອອກຈາກຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ  2.) ການກຳນົດບັນຊີບັນດາກິດຈະການທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ  3.) ການປັບປຸງບັນດາບັນຊີຕ່າງໆເປັນຕົ້ນບັນຊີສະຫງວນ, ບັນຊີມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ບັນຊີເກືອດຫ້າມ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນອກຈາກນີ້ຍັງຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດ